నా గుంటూరు ప్రజలందరూ నన్ను ఆశీర్వదించండి

“నా గుంటూరు ప్రజలందరూ
నన్ను ఆశీర్వదించండి “